torsdag 17 mars 2011


Utredningsvecka 2
Utredningsvecka 2 var i stort sett som utredningsvecka 1 då vi delvis fick arbeta i grupp vissa dagar och delvis satt på föreläsningar i skolan för att få hjälp och handledning kring utredningen som vi höll på med. Vi har alltså under utredningsveckorna gjort en utredning utifrån en bok som heter ”Mig äger ingen”, skriven av Åsa Linderborg. Vi skulle göra en barnutredning utifrån barnets situation i boken, då BBIC står för ”barns behov i centrum”. Utredningen kulle ske utifrån BBIC metoden som föreläsningarna i stort sett har handlat om. De dagar vi satt i gruppen fick vi utifrån BBIC formulär, (som vår seminarieledare och kursansvarige gav oss) skriva i. Först skrev vi in anmälan i ett BBIC formulär, en anmälan vi fått på ett papper från vår seminarielärare. Resterande BBIC formulär blev som en förhandsbedömning av situationen kring det barn vi skulle utreda. De formulär vi först hade fyllt i, blev vårt underlag till själva utredningen, såsom vilka behov som behövs tillfredsställas hos barnet och dess miljö och på vilket sätt socialtjänsten skulle kunna göra detta, i en utredning skriver man även hur barnet och vårdnadshavarna förhåller sig i utredningen, tex är de passiva, aktiva till förändring osv som vi skrev på datorn. I formulären och i det vi skrev in på datorn står även vilka personer man har kommit kontakt med. Man gör oftast även en nätverkskarta, ett genogram och en livslinje med barnet och vårdnadshavarna kan även vara med på detta. Man gör dessa ”kartor” för att synliggöra hur nätverket ser ut kring barnet samt hur barnet ser på relationerna till dessa människor, en livslinje med det väsentliga som hänt i barnets liv kan vara nödvändigt att göra, här kan eventuella föräldrar vara med. När vi skrev in allting på datorn höll vi oss till de rubriker som fanns i BBIC formulären, hade vi varit helt utbildade inom denna med hade vi fått tillgång till dessa formulär på datorn och hade då kunna skrivit i dem där men det kunde vi inte göra nu. Idag var vår sista utrednings dag och vi skulle nu få läsa en annan grupps utredning från samma bok och opponera på dem. Vi hade tänkt lika dant kring familjens attityd kring utredningen, att familjen först var lite orolig vad som skulle ske med utredningen och deras livssituation, men att de sedan hade varit villiga till en ändring kring barnets situation. Båda grupperna hade även bedömt familjens behov på likartade sätt, att de största behoven var kring hemförhållandet!

Inga kommentarer: